Acmhainní Cultúrtha

Comhairle Contae Dhún na nGall - Seirbhísí Cultúrtha

Seirbhísí leabharlainne

Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Dhún na nGall

Oifig Scannán Dhún na nGall

Oifig Ealaíne Poiblí Chomhairle Contae Dhún na nGall

Músaem Contae Dhún na nGall 

Comhairle Contae Dhún na nGall: Seirbhís Cartlainne

Oifig Oidhreachta Chontae Dhún na nGall

Údarás na Gaeltachta

An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta 

Ealaín na Gaeltachta

Comhpháirtíocht Oideachais Cheoil Dhún na nGall (Bord Oideachais agus Oiliúna) 

Fáilte Éireann

 

 

Comhairle Contae Dhún na nGall - Seirbhísí Cultúrtha

Cuireann an Rannóg um Sheirbhísí Cultúrtha seirbhísí ar fáil thar thrí réimse leathana: Leabharlanna, na hEalaíona agus an Oidhreacht

Feidhmíonn an Chomhairle rannóga speisialaithe mar seo a leanas: Leabharlanna, Seirbhís Ealaíon an Chontae, Ealaín Phoiblí, Ionad Cultúrtha Réigiúnach, Músaem an Chontae agus Cartlanna an Chontae.  Feidhmíonn an t-údarás áitiúil Oifig Oidhreachta Chontae Dhún na nGall agus Oifig Scannán Dhún na nGall chomh maith.

Príomhréimse gníomhaithe do Chomhairle Contae Dhún na nGall is ea soláthar na Seirbhísí Cultúrtha. Ar cheann de chroíluachanna na Comhairle tá cosaint, coinneáil agus cur chun cinn na hoidhreachta agus an chultúir faoi leith atá ann i nDún na nGall, le béim ar leith ar an gceantar Gaeltachta sa Chontae.

Féach na rannáin thíos le haghaidh tuilleadh eolais.

www.donegallibrary.ie/culturalservices

 

Seirbhísí Leabharlainne

Cuirtear ar fáil réimse leathan seirbhísí leabharlainne i gContae Dhún na nGall trí líonra leabharlann, ó Charn Domhnach sa tuaisceart go dtí Bun Dobhráin sa deisceart, agus ón gClochán Liath san iarthar go dtí Leifear san oirthear. 

Soláthraíonn an tSeirbhís Leabharlainne réimse leathan leabhar éagsúil ar féidir le leanaí agus le daoine fásta araon iad a ghlacadh ar iasacht, mar aon le réimse físeán, dlúthdhioscaí, leabhar fuaime agus stoic ilmheán sna pointí seirbhísí móra, go háirithe ag an Leabharlann Láir i Leitir Ceanainn. 

Chomh maith leis an tseirbhís iasachta, cuirtear na seirbhísí seo a leanas ar fáil sa Leabharlann freisin; Seirbhísí do Leanaí; Idirlíon / Seirbhísí Ríomhleabharlainne; Seirbhísí Tagartha agus Faisnéise; Léann Dhún na nGall, lena n-áirítear leabhair agus ailt a bhaineann le Dún na nGall, nuachtáin áitiúla, léarscáileanna, stair mhuintire, srl.’ Fís is Fuaim: Acmhainní closamhairc agus réimse imeachtaí agus gníomhaíochtaí.

www.donegallibrary.ie 

 

 

Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Dhún na nGall

Tá Oifig Ealaíon Dhún na nGall freagrach as clár uilechontae imeachtaí cultúrtha a sheachadadh, lena n-áirítear Féile Ealaíon na hEaragaile, Féile Bhá Dhún na nGall agus na Cruaiche Goirme, agus an Oíche Chultúir i Leitir Ceanainn. Tugann an oifig freisin maoiniú agus tacaíocht d’eagraíochtaí ealaíon agus cultúrtha atá lonnaithe sa chontae. 

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil leis an Oifigeach Ealaíon, Traolach Ó Fionnáin: 

R-phost: traolach@donegalcoco.ie

 

 

Oifig Scannán Dhún na nGall

Is é ról na hOifige Scannán an réigiún a chur chun cinn agus a mhargú agus an Geilleagar Cruthaitheach a chothú agus a fhorbairt ar leas an Chontae. Cinntíonn an Oifig Scannán chomh maith go mbíonn ar chumas an chontae dul in iomaíocht le háiteanna eile d’fhonn gnó scannáin a mhealladh chun na háite. Feidhmíonn sí mar phointe fócasach agus mar acmhainn chomh maith i ndáil le forbairt gníomhaíochta dúchasaí san earnáil seo.  Is í Comhairle Contae Dhún na nGall a fheidhmíonn Oifig Scannán Dhún na nGall.

Teagmháil: aideen.doherty@donegalcoco.ie  

 

Oifig Ealaíne Poiblí Chomhairle Contae Dhún na nGall

Déanann an Oifig Ealaíne Poiblí Clár Ealaíne Poiblí Comhairle Contae Dhún na nGall a bhainistiú trí bhuiséid ‘Céatadán do Scéimeanna Ealaíne’, rud lena gceadaítear 1% de chostas foirgníochta na gclár caipitil uile (suas le €64,000) a chur i leataobh do thionscadal Ealaíne Poiblí. Éilítear leis an seasamh seo torthaí i dtrí phríomhréimse, .i. Forbairt Straitéisí agus Beartas, Bainistíocht Tionscadal agus Rannpháirtíocht leis an bPobal. 

Breis eolais: traolach@donegalcoco.ie

 

Músaem Contae Dhún na nGall 

An Bóthar Ard, Leitir Ceanainn

Tá Músaem Contae Dhún na nGall suite i seanfhoirgneamh cloiche, a bhí mar chuid de Theach Boicht Leitir Ceanainn tráth. Tá ann sa Mhúsaem réimse iontach déantán a bhfuil baint acu le gach uile ghné de shaol Dhún na nGall. Rianaítear sa taispeántas ar an gcéad urlár stair Dhún na nGall ón gClochaois suas go dtí an fichiú haois. Reáchtáiltear sraith taispeántas sealadach agus clár imeachtaí bainteacha sa Mhúsaem ó cheann ceann na bliana. Tá ag an Músaem freisin roinnt taispeántas taistil ar théamaí éagsúla ar féidir leo taisteal chuig ionaid eile.

Is féidir le leanaí agus le teaghlaigh Mála Droma na mBleachtairí, a cuireadh le chéile go speisialta, a glacadh ar iasacht nuair a bhaineann siad amach an músaem.  Tá ann sa mhála droma seo rogha gníomhaíochtaí atá deartha leis na leanaí a spreagadh chun cíoradh a dhéanamh ar thaispeántáin de chuid an mhúsaem.  

Tugtar deis do chuairteoirí spíonadh a dhéanamh ar Chartlann Scannán an Iarthuaiscirt nó ar Chartlann Scannán agus Raidió Oileáin Dhún na nGall freisin. Cuimsítear sa chartlann digiteach seo 130 uair an chloig d’ábhair scannáin, theilifíse agus raidió.

Breis eolais: Guthán: +353 (0)74 9124613

Ríomhphost: museum@donegalcoco.ie 

Ar oscailt don phobal: Luan - Aoine 10.00 r.n. go 4.30 i.n., Satharn 1.00 i.n. - 4.30 i.n.

 

Comhairle Contae Dhún na nGall: Seirbhís Cartlainne

An tSeirbhís Cartlainne, Comhairle Contae Dhún na nGall, Ionad na dTrí Abhainn, Leifear, Contae Dhún na nGall 

Tá ag Comhairle Contae Dhún na nGall ceann de na bailiúcháin chartlainne is fairsinge sa tír, lena n-áirítear cartlanna idir phoiblí agus phríobháideach.  Tá ann sna cartlanna seo na taifid is tábhachtaí a bhaineann leis an gcontae agus cuimsítear iontu ábhair idir phoiblí agus phríobháideach. Acmhainn ollmhór is ea iad don chontae.

Breis eolais: www.donegalcoco.ie/culture/archives

 

Oifig Oidhreachta Chontae Dhún na nGall

Tá Comhairle Contae Dhún na nGall tiomanta don oidhreacht a chur i gcroílár an tsaoil phoiblí i gContae Dhún na nGall. Is iad seo a leanas príomhghnéithe an róil mar Oifigeach Oidhreachta: 

 • feasacht ar oidhreacht thógtha, chultúrtha agus nádúrtha Chontae Dhún na nGall, 
 • comhairle agus faisnéis a chur ar fáil do bhaill den phobal, do Chomhairle Contae Dhún na nGall agus do bhaill foirne ar chúrsaí oidhreachta,
 • beartais oidhreachta a mholadh do Chomhairle Contae Dhún na nGall, 
 • sonraí a bhailiú agus taighde a dhéanamh ar ghnéithe d’oidhreacht Dhún na nGall, 
 • dea-chleachtas a chur chun cinn i ndáil le cúrsaí oidhreachta, 
 • Plean Oidhreachta Chontae Dhún na nGall a chur le chéile agus a chur i bhfeidhm i gcomhar le Fóram Oidhreachta Chontae Dhún na nGall, agus
 • Plean Straitéiseach 'Cultural Connections’ a chur i bhfeidhm i gcomhar lena chomhghleacaithe sa Rannóg Seirbhísí Cultúrtha. 

Tá tuilleadh eolais le fáil ag: www.donegalcoco.ie/culture/heritage

 

Údarás na Gaeltachta

Bunaíodh Údarás na Gaeltachta sa bhliain 1980. Tá an ghníomhaireacht Stáit seo freagrach as forbairt eacnamaíochta, shóisialta agus chultúrtha na Gaeltachta. Is é caomhnú agus neartú na Gaeilge mar theanga bheo, chomh maith le hí a thabhairt don chéad ghlúin eile, an bunchuspóir atá le polasaí Údarás na Gaeltachta. Déanann an tÚdarás gach aon iarracht an cuspóir seo a bhaint amach trí fhorbairt fiontraíochta agus tionscnaimh cruthaithe fostaíochta a chothú agus a mhaoiniú, chomh maith le tacaíocht a thabhairt d’imeachtaí pobail, cultúrtha agus teangabhunaithe.

Breis eolais: www.udaras.ie 

 

An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta 

An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta

Gaoth Dobhair

Déantar maoirseacht sa Roinn ar chaomhnú, buanchoimeád, cosaint agus cur i láthair shócmhainní oidhreachta agus cultúrtha na hÉireann.  Is í an Roinn seo atá freagrach as an nGaeilge a chur chun cinn agus as tacaíocht a thabhairt don Ghaeltacht chomh maith.  Is iad seo a leanas roinnt de na príomhfheidhmeanna as a bhfuil sí freagrach:

 • Na hEalaíona, Cultúr, Scannánaíocht agus Ceol, chomh maith le maoirseacht a dhéanamh ar institiúidí cultúrtha na hÉireann;
 • Oidhreacht Thógtha agus Nádúrtha na hÉireann;
 • An Ghaeilge, an Ghaeltacht agus na hOileáin; agus
 • Comhoibriú Thuaidh/Theas a mhéid a bhaineann sé le hUiscebhealaí Éireann, an Foras Teanga agus feidhmeanna níos leithne na Roinne.

Déantar maoirseacht sa Roinn ar chaomhnú, buanchoimeád, cosaint agus cur i láthair shócmhainní oidhreachta agus cultúrtha na hÉireann.  Is í an Roinn seo atá freagrach as an nGaeilge a chur chun cinn agus as tacaíocht a thabhairt don Ghaeltacht chomh maith.  Is iad seo a leanas roinnt de na príomhfheidhmeanna as a bhfuil sí freagrach:

 • Na hEalaíona, Cultúr, Scannánaíocht agus Ceol, chomh maith le maoirseacht a dhéanamh ar institiúidí cultúrtha na hÉireann;
 • Oidhreacht Thógtha agus Nádúrtha na hÉireann;
 • An Ghaeilge, an Ghaeltacht agus na hOileáin; agus
 • Comhoibriú Thuaidh/Theas a mhéid a bhaineann sé le hUiscebhealaí Éireann, an Foras Teanga agus feidhmeanna níos leithne na Roinne.

Breis eolais:  www.ahg.gov.ie

 

Ealaín na Gaeltachta 

Comhthionscnamh idir Údarás na Gaeltachta agus an Chomhairle Ealaíon is ea é. Is í cuspóir na heagraíochta forbairt a dhéanamh ar na healaíona dúchasacha agus comhaimseartha sa Ghaeltacht. Tá oifigeach ealaíon ag an eagraíocht i nDún na nGall.

Cuireadh Ealaín na Gaeltachta Teo. ar bun le plean ealaíon a chur i bhfeidhm don Ghaeltacht agus le cabhrú le healaíontóirí agus le heagraíochtaí ealaíon, agus le hiad a spreagadh, d’fhonn tionscadail ealaíon a fhorbairt agus a ngairmréimeanna a chur chun cinn. Comhthionscnamh idir Údarás na Gaeltachta agus an Chomhairle Ealaíon is ea é.

Breis Eolais: www.ealain.ie

 

Comhpháirtíocht Oideachais Cheoil Dhún na nGall (Bord Oideachais agus Oiliúna) 

Cuireann Comhpháirtíocht Oideachais Cheoil Dhún na nGall teagasc gutha agus uirlise i neart seánraí ceoil éagsúla ar fáil in ionaid atá suite ar fud fad Chontae Dhún na nGall, lena n-áirítear an ceol clasaiceach, an ceol traidisiúnta, an snagcheol agus an rac-cheol/ceol comhaimseartha. Tá an tseirbhís dírithe ar leanaí agus ar dhaoine óga go príomha, ach tugtar teagasc do dhaoine fásta freisin. Ina theannta sin, tá baint ag an eagraíocht le heagrú na ngrúpaí seo a leanas: 

Ceolfhoireann Óige Dhún na nGall, Ceolfhoireann Théadach na nÓg, Ceolfhoireann Aireagail Dhún na nGall, Cór Óige Dhún na nGall, Cóir Sóisearacha Dhún na nGall, Ceolfhoireann Eitre na hEaragaile, an Banna Ceolchoirme Sóisearach, First Blow, Amhránaithe na hEaragaile, agus Comhghrúpa Ceoltóirí Inis Eoghain.

Breis eolais:  www.dmep.ie

 

Fáilte Éireann 

Fáilte Éireann, Bóthar Neil T Blaney, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall 

Is é Fáilte Éireann an tÚdarás Náisiúnta Forbartha Turasóireachta. Tá sé freagrach as tacaíocht a thabhairt don tionscal turasóireachta agus as obair a dhéanamh chun Éire a choinneáil mar cheann scríbe iomaíoch, ardchaighdeáin do thurasóirí. Cuireann sé ar fáil réimse tacaíochtaí gnó praiticiúla d’fhonn cabhrú le gnóthais turasóireachta a gcuid táirgí agus seirbhísí a bhainistiú agus a mhargú ar bhealach níos fearr.

Cuireann sé ar fáil tacaíochtaí fiontair do sholáthróirí cultúir, oidhreachta agus ealaíon, chomh maith le hardán promóisin .i. an leathanach gréasáin www.discoverireland.ie.

Breis eolais ag: www.discoverireland.ie

Liosta na nasc

Acmhainní Cultúrtha i nDún na nGall

 • Comhairle Contae Dhún na nGall - Seirbhísí Cultúrtha
 • Seirbhísí leabharlainne
 • Ealaíona an Chontae 
 • Oifig Scannán Dhún na nGall
 • Ealaín phoiblí 
 • Músaem Contae Dhún na nGall 
 • Seirbhís Cartlainne
 • Oifig Oidhreachta Chontae Dhún na nGall
 • Údarás na Gaeltachta
 • An Roinn Ealaíon, Oidhreachta 
 • agus Gaeltachta
 • Ealaín na Gaeltachta 
 • Comhpháirtíocht Oideachais Cheoil Dhún na nGall (Bord Oideachais agus Oiliúna)
 • Fáilte Éireann