• GFT Éireann

  Is gníomhaireacht de chuid Rialtas na hÉireann é ÚFT Éireann a bhfuil freagracht náisiúnta air as infheistíochtaí nua a bhaint amach ó thar lear san earnáil déantúsaíochta agus in earnáil na seirbhísí atá trádáilte go hidirnáisiúnta. Spreagann sé infheisteoirí atá sa tír cheana féin a ngnóthais a fhairsingiú agus a fhorbairt a thuilleadh freisin.
 • Fiontraíocht Éireann

  Is í Fiontraíocht Éireann an ghníomhaireacht rialtais atá freagrach as forbairt agus as cur chun cinn na hearnála gnó dúchasaí i bPoblacht na hÉireann. Is é an bunchuspóir atá acu ná borradh a chur faoi fhorbairt cuideachtaí Éireannacha den chéad scoth agus tacú leo seasamh láidir a bhaint amach i margaí domhanda, rud a chuirfidh le rathúnas náisiúnta agus réigiúnach.
 • Oifig Fiontair Áitiúil - Dún na nGall (OFÁ)

  Is acmhainn iontach í Oifig Fiontair Áitiúil Dhún na nGall (OFÁ) do ghnóthais bheaga i gContae Dhún na nGall. Tacaíonn sí le fiontair áitiúla ar go leor bealaí éagsúla d’fhonn geilleagar inbhuanaithe faoi bhláth a spreagadh.  Is ann d’fhoireann ardcháilithe na hoifige le cabhrú le gnóthais gach rath a bhaint amach.
 • Údarás na Gaeltachta

  Is é Údarás na Gaeltachta an t-údarás réigiúnach atá freagrach as forbairt gheilleagrach, shóisialta agus chultúrtha na Gaeltachta. Spreagann an tÚdarás infheistíocht sa Ghaeltacht trí réimse dreasachtaí flaithiúla airgid agus neamhairgid do ghnóthais nua agus do ghnóthais atá ann cheana sa Ghaeltacht.
 • Cuideachta Forbartha Áitiúil Dhún na nGall

  Cuideachta forbartha áitiúla neamhspleách is ea Cuideachta Forbartha Áitiúil Dhún na nGall, ar chuir Rialtas na hÉireann ar bun í. Is í atá freagrach as mórchláir maoinithe a sheachadadh, amhail an Clár Náisiúnta um Fhorbairt Tuaithe (LEADER). Feidhmíonn sí ar fud an chuid is mó de Chontae Dhún na nGall, seachas Inis Eoghain, áit a gcuireann Comhpháirtíocht Forbartha Inis Eoghain Teo.
 • Comhpháirtíocht Forbartha Inis Eoghain

  Cuideachta chomhtháite forbraíochta áitiúla is ea Comhpháirtíocht Forbartha Inis Eoghain a bhfuil éirithe léi cláir agus tionscnaimh forbartha tuaithe agus cuimsithe shóisialta a sholáthar in Inis Eoghain.
 • Teagasc - An tÚdarás Forbartha Talmhaíochta...

  Is é Teagasc an t-údarás forbartha talmhaíochta agus bia in Éirinn. Is é an bunchuspóir atá aige ná tacú le nuálaíocht eolaíochtbhunaithe san earnáil agraibhia agus leis an mbithgheilleagar ar an iomlán, rud a bheidh mar bhonn agus mar thaca ag an mbrabúsacht, ag an iomaíochas agus ag an inbhuanaitheacht.
 • BIM - An Bord Iascaigh Mhara

  Cothaíonn an Bord Iascaigh Mhara forbairt an tionscail bhia mara in Éirinn trí shaineolas teicniúil, tacaíocht ghnó, maoiniú, agus oiliúint a chur ar fáil agus cleachtas freagrach ó thaobh an chomhshaoil de a chur chun cinn.
 • Comhairle Contae Dhún na nGall

  Is í Comhairle Contae Dhún na nGall an t-údarás áitiúil do Chontae Dhún na nGall (seachas ceithre limistéar a bhfuil Comhairlí Baile freagrach astu), agus is iomaí seirbhís a chuireann sí ar fáil sa Chontae.